stichting juniorlease
Amstelveen - 29 januari 2009

U kunt zich vanaf nu niet meer aanmelden voor deelname aan de Stichting JuniorLease. De meeste junioren die destijds een aandelenlease contract hebben gesloten en zich in het verleden hebben geregistreerd bij de Stichting, hebben inmiddels duidelijkheid gekregen in hun situatie. Dit betekent dat zij: In al deze gevallen is duidelijkheid ontstaan*, doordat men of een regeling heeft getroffen (die irreversibel is), of gehouden is aan de Duisenberg Regeling, of men procedeert (op individuele basis) nog tegen Dexia. Het aantal mensen dat wel een opt out mededeling heeft gezonden, maar geen procedure tegen Dexia heeft lopen is –voor zover JuniorLease kan nagaan – zeer klein. De Stichting is blij, dat veel vroegere junioren nu meer duidelijkheid hebben in hun persoonlijke dossier/situatie.

Het bestuur van de Stichting is tevreden met het bereikte resultaat, dat de minder sterke positie van junioren (mede door haar input) op de kaart is gezet, en ook door Dexia is erkend middels de ‘Coulance Regeling Studenten’, die zij destijds is gaan aanbieden (overigens bleek het vrij lastig om aan de criteria te voldoen om in aanmerking te komen voor deze regeling, wat deze regeling eigenlijk tot een fopspeen maakte). Deze regeling en het feit dat veel meer onderscheid is gemaakt tussen de verschillende achtergronden van mensen die aandelenlease producten hebben afgesloten, heeft er mogelijk mede toe geleid dat ook de rechtbanken rekening (hebben ge)houden met de zwakkere financiële draagkracht van junioren. JuniorLease heeft hiermee een van haar belangrijkste kerndoelen bereikt, iets wat zeker gelet op het beperkte aantal donaties en de hoge advocaatkosten (onder meer voor het destijds door de Stichting geïnitieerde (maar helaas afgewezen) verzoek tot getuigenverhoor) een mooi resultaat kan worden genoemd. Daarnaast heeft JuniorLease haar deelnemers diverse handvatten kunnen aanbieden die destijds konden worden ingezet tegen Dexia Bank (denk hierbij onder meer aan model klachtbrieven). JuniorLease voorziet u nog wel van het belangrijkste relevante nieuws, maar zal (mede gelet op de sterk afgenomen behoefte* van vroegere junioren) geen verdere stappen meer ondernemen tegen Dexia Bank.
Wij danken onze advocaat mr. J. Wendelgelst, onze programmeur, maar zeker ook U voor UW aandacht, inzet en steun! Zonder U had JuniorLease niet bestaan en hadden de resultaten niet zodanig gestalte gekregen.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Mannes-Jan den Breejen
Stichting JuniorLease


Laatste berichten van de Stichting:Belangrijke nieuwsbrief voor JuniorLease deelnemers

02 juli 2007

De Stichting heeft een belangrijk document (11 pagina's) geplaatst op de website. U kunt dit document hier inzien. Het document is gericht aan alle deelnemers van JuniorLease. Het document kan u ondersteunen in uw persoonlijke situatie en besluitvorming ter zake van uw aandelenlease contracten. Juist in het licht van de nu snel aflopende opt out termijn (31 juli 2007) kan dit document zéér belangrijke informatie voor u bevatten. Om onder de Duisenberg Regeling uit te komen dient u immers een opt out brief te hebben gestuurd en deze dient uiterlijk 31 juli 2007 in het bezit van Notaris Kielstra te zijn.

Lees het document geheel en zéér spoedig door om goed op de hoogte te zijn van uw mogelijkheden!Belangrijke informatie voor Dexia gedupeerden - Duisenberg Regeling verbindend verklaard

25 januari 2007

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 25 januari 2007 de Duisenberg Regeling verbindend verklaard. Als u niet tijdig protesteert, bent u automatisch aan de Duisenberg Regeling gebonden! Weet u nu al dat u de Duisenberg Regeling niet accepteert? Maak dan gebruik van deze gratis 'opt out brief'
.

Uiteraard is het een afweging of u de regeling accepteert. Juridisch gezien hebben veel 'junioren' (waarschijnlijk) een veel betere rechtspositie en is de regeling derhalve te mager. Het standpunt van de Stichting is dat de regeling voor het grootste gedeelte van de deelnemers van de Stichting te mager is. Daarnaast is het zo, dat voor velen geldt dat ook gedeeltelijke kwijtschelding van de restschuld nog een zodanige restschuld laat bestaan, dat ook deze niet kan worden voldaan.

Zoals bekend stelt ook Dexia zelf dat de positie van junioren en studenten anders is dan die van de gemiddelde leasebelegger, zie hiervoor bijvoorbeeld de Coulanceregeling Studenten op de website van Dexia. Let er op, dat deze website in beheer is van Dexia!
Dexia tracht met deze coulance regeling waarschijnlijk een goed gebaar te maken naar deze doelgroep, maar weet waarschijnlijk zelf ook, dat de procedures inmiddels zo lang zijn gerekt, dat weinigen nog studeren (veel mensen hebben een contract gesloten in de periode 1999-2001 en waren toen student).

Weet u nog niet of u bezwaar wilt aantekenen tegen de Duisenberg Regeling?
Dan kan de beslismodule op de website LeaseVerlosser dienen als een handvat hiervoor. De beslismodule helpt u de belangrijke zaken op een rij te zetten."
© JuniorLease | 2003-2017 | E-mail: algemeen-webbeheer (staartje van de aap) juniorlease.nl (vanwege spam is het e-mailadres iets anders weergegeven, past u dit aub zelf aan door de spaties weg te halen en het @ in te voegen!)